По-добър
синергичен ефект

Повишена честота на оплождане, качество на ембриона и процент на забременяване

AKH ПРОУЧВАНЕ 2017Брой пациенти
n = 100

(Група на PROFERTIL® за жени
n = 50; Контролна група n = 50)

Дизайн на проучването
Отворено едноцентрово проспективно рандомизирано контролно пилотно проучване
Брой пациенти: 100

Клинично изследване на формулата PROFERTIL® за жени
Ефекта на стандартната перорална добавка с микронутриенти върху качеството на ембриона при ин витро оплождане/Интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди: Проспективно рандомизирано проучване

Цели на проучването
Основната цел на това пилотно проучване е да се определи ефекта на PROfertil® за жени (в сравнение с 400 mcg фолиева киселина) при жени подложени на IVF по отношение на качеството на ембриона.
Като вторична цел на проучването е направена оценка на процента клинични бременности.

Параметри на резултатите

  1. Качество на ембриона на ден 3 след извличане на овоцита (добро качество спрямо лошо качество) и
  2. Процент клинични бременности.

*Nouri K. et al., Gynecol Obstet Invest. 2017;82(1):8-14.